Web đầu tiên của trường được thành lập vào năm 2004, có tên là nutrunghocdanang.com
Web hoạt động cho đến 2014 thì ngưng.
Năm 2015 nhóm điều hành đã lập nên trang web mới mà chúng ta sinh hoạt hôm nay.
Xin hãy vào trang web mới cũng như phổ biến cùng bạn bè thân hữu, để tiện theo dõi
tin tức và sinh hoạt trường:

http://www.nutrunghocdn.com/index.htm
   
    Về lại:
Trang Nhà
Trường Xưa
   
  Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com