Hình Ảnh
Sân Trường
&
Lễ Hai bà Trưng

Nữ Trung Học Hồng Đức
Đà Nẵng

 
  Về lại trang Hình Ảnh Trường Xưa
 
Sân Trường và Nữ Sinh
   
 

Sân Trường Mỗi thứ Hai và Lễ Chào Cờ
   
 

Kỹ Niệm Lễ Hai Bà Trưng
   


Bà Hiện Trưởng Nguyễn Khoa Diệu Liễu đọc diễn văn khai mạc