Cô Trần Thị Thanh Xuân
Giáo Sư Vạn Vật
Đà Nẵng - Việt Nam