Hồng Đức Nhớ Thương
   
   
   
   
   
   
    Ngô Minh Hương
   
    về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com 
 

Trời buồn nhưng chẳng thèm mưa
Nhớ hay không nhớ chờ mưa lưng chừn