HỘI NGỘ 8
NỮ TRUNG HỌC HỒNG ĐỨC

BOSTON. MASSACHUSETTES
August 23rd đến AUGUST 30th, 2025

LIÊN LẠC:
NUTRUNGHOCDANANG@YAHOO.COM
 
LỜI NGỎ
BAN LIÊN LẠC
PRINCESS CRUISE
7 DAYS CANADA - NEW ENGLAND
 
Về:
Trang Nhà
Đại Hội NTH