Về lại:
Trang Nhà
Đại Hội NTH
Liên lạc:
 
nutrunghocdanang@yahoo.com
HỘI NGỘ KỲ VI
2020
SEATTLE - VANCOUVER

Xin thường xuyên
theo dõi tin tức và diễn tiến
Hội Ngộ kỳ 6
Sẽ lần lược thông báo trên web
http://nutrunghocdn.com/
  THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ HỘI NGỘ
5 THÁNG 12 NĂM 2021

 
  Ngày 15 Tháng 3 năm 2020
TIN VỀ HỘI NGỘ 6
SẼ ĐƯỢC HOÃN LẠI THEO YÊU CẦU

 
  THÔNG BÁO NGÀY 8/3/2020
THÔNG BÁO NGÀY 24/2/2020
  Thư ngỏ của Ban Tổ Chức
  Thành phần Ban Tổ chức
  Phần I
  TIỀN HỘI NGỘ
  Phần II
  HỘI NGỘ KỲ VI
  LIÊN LẠC THAM DỰ (theo niên khóa)
  TÀI CHÁNH - DANH SÁCH ỦNG ỦNG HỘ
  HÌNH ẢNH VÀ BÀI VIẾT VỀ HỘI NGỘ VI
  THƯ MỜI THAM DỰ- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  PHI TRƯỜNG _KHÁCH SẠN